Author name: พระสอนศีลธรรม มจร

krupra

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรมประจำเดือน_ม.ค.2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรมประจำเดือน_ม.ค.2567 Read More »

krupra

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรมประจำเดือนธ.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรมประจำเดือนธ.ค. 2566 Read More »

krupra

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรม Read More »

วิถีพุทธ

ประกาศสำนักงานพระสอนศีลธรรม

ประกาศสำนักงานพระสอนศีลธรรม เรื่อง รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโรงเรียนวิธีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๔ รอบเอกสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศสำนักงานพระสอนศีลธรรม Read More »

ประกาศสำนักงานพระสอนศีลธรรม

ประกาศสำนักงานพระสอนศีลธรรม เรื่อง รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโรงเรียนวิธีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๔ รอบเอกสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศสำนักงานพระสอนศีลธรรม Read More »

โรงเรียนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรโรงเรียนวิธีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕

โรงเรียนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรโรงเรียนวิธีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕

โรงเรียนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรโรงเรียนวิธีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕ Read More »

Scroll to Top
Skip to content