registration-form

ลงทะเบียน

เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 14

แนบเอกสารประกอบการสมัคร

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 14

คุณสมบัติโรงเรียนที่มีสิทธิสมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ (ต้องมีคุณสมบัติครบทุกข้อ)

 1. สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ผ่านเว็บไซต์ www.vitheebuddha.com ก่อนเดือนกรกฎาคม 2564 โรงเรียนสามารถตรวจสอบวันที่ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยเข้ารหัสของโรงเรียนที่เว็บไซต์ ซึ่งข้อมูลจะปรากฎหลังชื่อโรงเรียน
 2. ไม่เคยได้รับประกาศยกย่องเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำมาก่อน
 3. มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดอัตลักษณ์วิถีพุทธครบทั้ง 29 ประการ และประเมินตนเองตามอัตลักษณ์วิถีพุทธ ที่เว็บไซต์ www.vitheebuddha.com ปีงบประมาณ 2565 – 2566
 4. มีการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม 2 โครงการ/กิจกรรม อย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่องกันอย่างน้อย 2 ปี และส่งผลดีต่อครู บุคลากรและผู้เรียน
 5. มีการดำเนินการโครงงานคุณธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 1 โครงงาน อย่างเป็นรูปธรรม อย่างน้อย 1 ปี และส่งผลดีต่อครู บุคลากรและผู้เรียน
 6. มีแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่บูรณาการหลักธรรมสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้

เอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย 5 รายการ ดังนี้

 1. ใบสมัคร ที่มีการลงนามรับรองครบถ้วน ประกอบด้วย 1) ผู้อำนวยการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ หรือโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 2) ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3) ผู้ทรงคุณวุฒิ (บุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ และรับทราบการดำเนินงานของโรงเรียนเป็นอย่างดี เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา พระสอนศีลธรรม เป็นต้น)
 2. เอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามอัตลักษณ์ 29 ประการ โดยสั่งพิมพ์จากเว็บไซต์ www.vitheebuddha.com ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 – 2566 (ปีงบประมาณละ 1 รอบการประเมิน)
 3. รายงานโครงการหรือกิจกรรมเด่น (Best Practice) 2 ผลงาน (รวม 2 ผลงาน ไม่เกิน 12 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมปก) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 – 2566 โดยรายงานโครงการหรือกิจกรรมเด่น (Best Practice)
 4. รายงานโครงงานคุณธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 1 โครงงาน ปีการศึกษา 2565 (ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมปก)
 5. แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่บูรณาการหลักธรรมสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้ ยกเว้นกลุ่มสาระสังคมฯ ปีการศึกษาปัจจุบัน จำนวน 1 คาบเรียน (ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมปก) และบันทึกวีดีโอการสอน ความยาวเต็มเวลา ไม่ตัดต่อ มีเนื้อหาครบทั้งขั้นนำ ขั้นสอน ขั้นสรุป โดย Upload ลงใน google drive, YouTube หรือสื่อสังคมออนไลน์ (ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง) และเปิดเป็นสาธารณะ พร้อมทั้งแนบ Link และ QR Code ในเอกสาร
วิถีพุทธชั้นนำ
web app
Scroll to Top
Skip to content