เกี่ยวกับพระสอน

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๘-๒๕๕๐ โดยแรกเริ่มรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐บาท เพื่ออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายถวายพระสอนธรรมในโรงเรียนที่เข้าไปสอนในสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวะศึกษาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประมาณ ๖๐๐ รูป ภายหลังต่อมาจากการที่กระทรวงวัฒนธรรมได้ทำข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ และมีการประชุมร่วมกัน พบว่ากระทรวงศึกษาธิการมีความต้องการพระสอน ฯ ไปสอนในโรงเรียนเฉพาะที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ไม่น้อยกว่า ๕๘,๐๗๓ รูป โดยเฉพาะโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งมีอยู่จำนวนมากกว่า ๑๐,๐๐๐ แห่ง

ดังนั้น กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จึงได้วิเคราะห์เหตุผลความจำเป็นและบริบทที่เกี่ยวข้องทุกด้าน แล้วจึงได้มีแนวคิดว่าจะขยายพระสอนฯให้เข้าไปสอนโรงเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกระทรวงศึกษาธิการ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ คือ ๑ ตำบล ต่อ ๑พระสอนฯ โดยจะขยายเพิ่มขึ้นอีก ๔,๐๐๐ รูปเป็นการนำร่อง จากนั้นได้เสนอของบประมาณกลางจากรัฐบาล เพื่ออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายของพระสอน ฯ จำนวน ๔,๐๐๐ รูป รูปละ ๒,๐๐๐ บาทต่อเดือน และเป็นค่าดำเนินการจัดทำหนังสือ อุปกรณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอน การติดตามประเมินผลโครงการ เพื่อให้สาธารณชนทั่วประเทศเห็นความสำคัญของพระสงฆ์ โดยมุ่งเน้นประโยชน์ที่จะได้รับ คือ ผู้เรียนได้แก่ เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และมีเป้าหมายเพิ่มจำนวนพระสอนฯให้มากขึ้นเป็น ๒๐,๐๐๐ รูป เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ตามเป้าหมาย

ปี ๒๕๔๘ – ๒๕๕๐ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โดยหวังจะสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ จากหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยพระสอนศีลธรรม เพื่อพัฒนาคุณธรรม ศีลธรรมแก่นักเรียนในสถานศึกษา ทั้งประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวะศึกษา

ปี ๒๕๕๑ เมื่อจำนวนพระสอนศีลธรรมมีมากถึง ๒๐,๐๐๐ รูป คณะรัฐมนตรี จึงมีมติให้โอนย้ายภาระงานและงบประมาณโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนไปตั้งไว้ที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับมาดำเนินการให้สอดคล้องกับพันธกิจด้าน “การบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแก่สังคมและชุมชน”

ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มอบให้ส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม รับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ภายใต้การกำกับ ควบคุม ติดตามประเมินผลของคณะกรรมการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ๒ ชุด ประกอบด้วย ๑) คณะกรรมการอำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ๒) คณะกรรมการดำเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ปี ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารและส่วนงานของมหาวิทยาลัย จึงประกาศตั้ง “สำนักงานพระสอนศีลธรรม” สังกัดสำนักงานอธิการบดีขึ้น ให้รับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โดยตรง

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนนี้เป็นโครงการที่ภาครัฐเห็นความสำคัญให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐด้านการเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ให้เป็นคน “เก่ง ดี มีคุณภาพ” เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามเจตนารมณ์แห่งการพัฒนาคนในชาติให้มีคุณธรรมที่พึงประสงค์ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ๔ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” นอกจากนี้ ยังช่วยสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ และการศึกษาสงเคราะห์อีกด้วย จึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาทุนมนุษย์อย่างเป็นองค์รวม

พันธกิจ

พันธกิจ​ ข้อที่ ๑

ปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และมารยาทชาวพุทธ

พันธกิจ​ ข้อที่ ๒

สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พันธกิจ​ ข้อที่ ๓

ยกระดับสมรรถนะพระสอนศีลธรรม

พลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

ด้วยพุทธนวัตกรรม

Scroll to Top
Skip to content