ประกาศ รายชื่อโรงเรียนที่สมัครเข้ารับการประเมินคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕

ประกาศสำนักงานพระสอนศีลธรรม เรื่อง รายชื่อโรงเรียนที่สมัครเข้ารับการประเมินคัดเลือกโครงการโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕

โรงเรียนที่สมัครเข้ารับการประเมินคัดเลือกจำนวน ๑๖๗ โรงเรียน ขอให้ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการเรียนวิถีพุทธ เข้ารับการอบรมในวันที่ ๒๔ – ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชันซูม หมายเลขห้อง ๙๙๒๓๙๗๗๕๕

Scroll to Top
Skip to content