ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา

การเรียนการสอน โรงเรียนวิถีพุทธ

พระสอนศีลธรรมบรรจุใหม่

ส่งการบ้าน ฉบับแก้ไข

หลักสูตร "ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนวิถีพุทธ" รุ่นที่ ๒

พระสอนศีลธรรมบรรจุใหม่

เนื้อหาหลักสูตร

ตัวอย่างวุฒิบัตร

ภาพพื้นหลัง zoom

vitheebuddha_bg

ภาพกิจกรรมการอบรมหลักสูตร

ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา การเรียนการสอนโรงเรียนวิถีพุทธ รุ่นที่ ๒

Scroll to Top
Skip to content