ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรม
krupra

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรม

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖
ตามที่สำนักงานพระสอนศีลธรรมได้จัดอบรมหลักสูตรแรกรับให้แก่ผู้สมัครเป็นพระสอนศีลธรรม ภายใต้โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยผู้เข้าร่วมการอบรม มาจากศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนซึ่งอยู่ในกำกับของสำนักงานพระสอนศีลธรรม วิทยาเขต วิทยาลัย ห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการทั้ง ๓๕ แห่ง ทั่วประเทศ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรม ดังนี้

ลำดับ ชื่อ ฉายา วัด จังหวัด ศูนย์อำนวยการ
พระจักรกฤษ อธิจิตฺโต วัดหนองปู่ฮ้อ ลำปาง วส.ลำปาง
พระณัฐพงษ์ อินฺธปญฺโญ วัดป่าพระนางจามเทวี ลำปาง วส.ลำปาง
พระสุภชาติ สุทธิจิตฺโต วัดล้อมแรด ลำปาง วส.ลำปาง
พระวราวุธ ธมฺมาวุโธ ลัดเสนาบดี ชัยนาท ส่วนกลาง
พระชัชวาล จนฺทวํโส ปิ่นแก้วสามัคคี สระบุรี ส่วนกลาง
พระประสงค์ ปญฺญาวโร ปิ่นแก้วสามัคคี สระบุรี ส่วนกลาง
พระพิชิตชัย อิทฺธิธมฺโม ตาลเอน พระนครศรีอยุธยา ส่วนกลาง
พระพัชรพล ภทฺทเมธี วัดแคนอก นนทบุรี ส่วนกลาง
พระครูสังฆรักษ์โกมล ขนฺติธโร วัดคลองทรัพย์ จันทบุรี ส่วนกลาง
๑๐ พระศักดิ์กฤษณ์ สิริกิตฺโต วัดพุทธภาวนาราม สมุทรปราการ ส่วนกลาง
๑๑ พระบุญมี ฐิตเมโธ โคกสุก ชัยนาท ส่วนกลาง
๑๒ พระวิมล วิมโล โคกพระศิลาราม ชลบุรี ส่วนกลาง
๑๓ พระภูริต รตินฺธโร บ้านเนินหลังเต่า ชลบุรี ส่วนกลาง
๑๔ พระครูสมุห์ธนวรรธน์ ธนวฑฺฒโน บ้านห้วยกรุ ชลบุรี ส่วนกลาง
๑๕ พระนพดล พนจะโป๊ะ มหาญาโณ วัดคลองหาด สระแก้ว ส่วนกลาง
๑๖ พระครูสมุห์เฉลียว ขนฺติธมฺโม วัดนางาม สระแก้ว ส่วนกลาง
๑๗ พระสุริยา สิริวณฺโณ วัดไทยพัฒนา สระแก้ว ส่วนกลาง
๑๘ พระโพธิ์ทอง อาสโภ คลองหาด สระแก้ว ส่วนกลาง
๑๙ พระอธิการสุภาพ อาภาธโร คลองตาสูตร สระแก้ว ส่วนกลาง
๒๐ พระสงกรานต์ คเวสโก คลองตาสูตร สระแก้ว ส่วนกลาง
๒๑ พระไกรวิทย์ อาภสฺสโร เขาป่าแก้ว สระแก้ว ส่วนกลาง
๒๒ พระประกาศิต กิตฺติธโร ชัยมงคล สระแก้ว ส่วนกลาง
๒๓ พระพิสิทธิ์ ปณฺฑิโต วัดสวนป่า สระแก้ว ส่วนกลาง
๒๔ พระวินัย ทีปกุโล วัดสุคนธาราม พระนครศรีอยุธยา ส่วนกลาง
๒๕ พระสอาด ธมฺมจารี ปทุมวัน พระนครศรีอยุธยา ส่วนกลาง
๒๖ พระมหาปุณยวีร์ ธมฺมวิสฺสุโต ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI พระนครศรีอยุธยา ส่วนกลาง
๒๗ พระวรวุฒิ จิรวุฑฺโฒ วัดสำเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา ส่วนกลาง
๒๘ พระมหานพพล อุตฺตมปุญฺโญ ศูนพุทธศาสตร์ศึกษา DCI พระนครศรีอยุธยา ส่วนกลาง
๒๙ พระมหาไตรภพ ธมฺมารกฺขิโต ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI พระนครศรีอยุธยา ส่วนกลาง
๓๐ พระอธิการทวิช อาจารสุโภ กระทิงทอง จันทบุรี ส่วนกลาง
๓๑ พระครูปทุมานุรักษ์ รตนนาโค วัดลำบัว สุพรรณบุรี วส.สุพรรรบุรี
๓๒ พระอธิการพิชิต สุมโน วัดเสาธงทอง สุพรรณบุรี วส.สุพรรรบุรี
๓๓ พระครูใบฎีกากันตินันท์ สุมงฺคโล วัดทองขาหย่าง สุพรรณบุรี วส.สุพรรรบุรี
๓๔ พระมหาพงษ์ศักดิ์ สาธุวิหารี วัดสวนหงส์ สุพรรณบุรี วส.สุพรรรบุรี
๓๕ พระดนัย ถิรคุโณ ศรีชมชื่น หนองบัวลำภู วส.เลย
๓๖ พระมหาไพโรจน์ ปภาโส สามัคคีธรรม หนองบัวลำภู วส.เลย
๓๗ พระวีระชัย ปญฺญาวชิโร ศรีคุณเมือง เลย วส.เลย
๓๘ พระทวีศักดิ์ นนฺทธมฺมิโก มัชฌิมาราม เลย วส.เลย
๓๙ พระศิริพงษ์ ธนปญฺโญ มัชฌิมาราม เลย วส.เลย
๔๐ พระสมศักดิ์ ธนปญฺโย ศรีชมชื่น เลย วส.เลย
๔๑ พระพิชัยภูษิต ธมฺมวิชโย โพธิสว่าง เลย วส.เลย
๔๒ พระอรุณชัย จิตฺตปญฺโญ วัดแว่นฟ้าธรรมวาส ตรัง วข.นครศรีธรรมราช
๔๓ พระอธิการปรมินทร์ เมตตาจิตโต วัดตะเคียนทอง นครศรีธรรมราช วข.นครศรีธรรมราช
๔๔ พระจักริน สีลปญฺโญ ราษฎร์อุปถัมภ์ พังงา วข.นครศรีธรรมราช
๔๕ พระบุญฤทธิ์ มหาปุญโญ วัดตรงบน นครศรีธรรมราช วข.นครศรีธรรมราช
๔๖ พระภราดร พุทฺธิสิริ วัดมะนาวหวาน นครศรีธรรมราช วข.นครศรีธรรมราช
๔๗ พระจิราวัฒน์ จิรปุญฺโญ พระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร แพร่ วข.แพร่
๔๘ พระยุทธชัย อธิปัญโญ ศรีดอนไชย แพร่ วข.แพร่
๔๙ พระกรวิชญ์ ธมฺมธีโร สวายตางวน บุรีรัมย์ วส.บุรีรัมย์
๕๐ พระจำรัส ญาณโสภโณ หนองบก บุรีรัมย์ วส.บุรีรัมย์
๕๑ พระอธิการไพทูลย์ วิริตฺโต โพธิ์ทอง บุรีรัมย์ วส.บุรีรัมย์
๕๒ พระครูไพโรจน์ธรรมธาดา ธมฺมธโร โคกสมบูรณ์ บุรีรัมย์ วส.บุรีรัมย์
๕๓ พระวินัย สุมงฺคโล มงคลพัฒนาราม บุรีรัมย์ วส.บุรีรัมย์
๕๔ พระมหาพงษ์ถาวร รตนงฺกฺโร โนนงิ้ว บุรีรัมย์ วส.บุรีรัมย์
๕๕ พระสมาน ปญฺญาวชิโร สระจันทร์ บุรีรัมย์ วส.บุรีรัมย์
๕๖ พระสมุห์ปุญสิทธิ์ ปุณฺณโก หนองโพ ราชบุรี วส.ราชบุรี
๕๗ พระครูสังฆรักษ์ปภังกร รกฺขิตธมฺโม พรหมธรรมนิมิต ราชบุรี วส.ราชบุรี
๕๘ พระประสิทธิ์ ติสรโณ ผักไหม สุรินทร์ วข.สุรินทร์
๕๙ พระกัมปนาท ขิปฺปาภิญฺโญ โนนจาน สุรินทร์ วข.สุรินทร์
๖๐ พระอธิการบุญล้อม ขนฺติโก ใหม่หนองโย สุรินทร์ วข.สุรินทร์
๖๑ พระอธิการบุญมา ธมฺมวโร ใหม่สูงอุดม สุรินทร์ วข.สุรินทร์
๖๒ พระอธิการมนตรี จนฺทวํโส คลายกังวล สุรินทร์ วข.สุรินทร์
๖๓ พระไพศาล นาถกโร น้ำท่วม สุรินทร์ วข.สุรินทร์
๖๔ พระอธิการสมชาย ปญฺญาธโร ประดิษบ์พุทธางกรู สุรินทร์ วข.สุรินทร์
๖๕ พระปลัดอดิศร ฐานวุฑฺโฒ ท่าสะอาด นครพนม วส.นครพนม
๖๖ พระกิตติภพ กิตติธมฺโม ศิลามงคล นครพนม วส.นครพนม
๖๗ พระวัชรินทร์ สิริภทฺโท ไผสีทองวนาราม มุกดาหาร วส.นครพนม
๖๘ พระวันเฉลิม ญาณวโร หนองประดู่ ชัยภูมิ วส.ชัยภูมิ
๖๙ พระแสนไกร ฐานสมฺปญฺโน บ้านหนองอีหล่อ ชัย๓มิ วส.ชัยภูมิ
๗๐ พระภัทรานิษฐ์ อุตฺตมปญฺโญ ถาวรนิมิต ชัยภูมิ วส.ชัยภูมิ
๗๑ พระวิษณุ วิสารโท วัดสักสัน พะเยา วข.พะเยา
๗๒ พระเอกสิทธิ์ สิริคุตฺโต วัดสันทราย พะเยา วข.พะเยา
๗๓ พระศักดิ์ดา เมธิโน วัดร่องย้าง พะเยา วข.พะเยา
๗๔ พระจิรเมธ จิรปุญฺโญ วัดต๊ำม่อน พะเยา วข.พะเยา
๗๕ พระอธิการสมบูรณ์ สุเมโธ วัดหัวทุ่ง พะเยา วข.พะเยา
๗๖ พระไพศาล ปญฺญาวชิโร วัดหล่ายพัฒนา พะเยา วข.พะเยา
๗๗ พระนภัส มหาปุญฺโญ ประสาทสามัคคีธรรม สมุทรสาคร วส.พุทธปัญญา
๗๘ พระราชศักดิ์ ถิรธมฺโม ศิริมงคล สมุทรสาคร วส.พุทธปัญญา
๗๙ พระขจรศักดิ์ สจฺจญาโณ ศิริมงคล สมุทรสาคร วส.พุทธปัญญา
๘๐ พระอธิการขจร ปญฺญาวุฑฺโฒ วัดราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม พิจิตร วส.พิจิตร
๘๑ พระศิพิระ ชิตมาโร บ้านใหม่คงคาราม พิจิตร วส.พิจิตร
๘๒ พระวิทยา คมฺภีรญาโณ แคว้ง น่าน วส.น่าน
๘๓ พระสิธชาพัชร์ ธมฺมสุนฺทโร วัดภูเขาดิน เพชรบูรณ์ วส.พ่อขุนผาเมือง
๘๔ พระวีระยุทธ วฑฺฒนจิตฺโต วัดศรีสญชัย เพชรบูรณ์ วส.พ่อขุนผาเมือง
๘๕ พระษัษฐบุตร ปญฺญาวโร ภูเขาดิน เพชรบูรณ์ วส.พ่อขุนผาเมือง
๘๖ พระมหาอุเทน สิริภทฺโท วัดสามัคคีชัย เพชรบูรณ์ วส.พ่อขุนผาเมือง
๘๗ พระประเสริฐ ขนฺติพโล วัดมหาธาตุ เพชรบูรณ์ วส.พ่อขุนผาเมือง
๘๘ พระภัทรพัทธ์ ภทฺทจารี วัดสว่างอารมณ์ เพชรบูรณ์ วส.พ่อขุนผาเมือง
๘๙ พระปณิธิ นิติธมฺโม วัดโนนสมบูรณ์ เพชรบูรณ์ วส.พ่อขุนผาเมือง
๙๐ พระภูมิพัฒน์ สนฺตกาโย วัดเขาข้าหลวง เพชรบูรณ์ วส.พ่อขุนผาเมือง
๙๑ พระอธิการนิพนธ์ ปิยวณฺโณ วัดเขาสูงราษฎร์บำรุง เพชรบูรณ์ วส.พ่อขุนผาเมือง
๙๒ พระปลัดเสกสรรค์ โชติกโร วัดใหม่สามัคคี เพชรบูรณ์ วส.พ่อขุนผาเมือง
๙๓ พระวุฒิชัย วํงปาโล วัดศรีชมชื่น เพชรบูรณ์ วส.พ่อขุนผาเมือง
๙๔ พระวิชัย กตทีโป วัดศิริรัตน์วนาราม เพชรบูรณ์ วส.พ่อขุนผาเมือง
๙๕ พระจาตุรนต์ ปภสฺสโร วัดนาพอสอง เพชรบูรณ์ วส.พ่อขุนผาเมือง
๙๖ พระศรายุทธ สนฺตจิโต ชัยทอง เพชรบูรณ์ วส.พ่อขุนผาเมือง
๙๗ พระใบฎีกากล้าณรงค์ กนฺตสาโร วัดสุนทรประดิษฐ์ พิษณุโลก วส.พุทธชินราช
๙๘ พระปลัดตุลา สุขุมาโล วัดหนองไม้กอง สุโขทัย วส.พุทธชินราช
๙๙ พระไพรวรรณ์ จารุธมฺโม วัดโคกทะลอกพัฒนาราม ศรีสะเกษ วส.ศรีสะเกษ
๑๐๐ พระอธิสิทธิ์ สิทฺธิญาโณ วัดบ้านทำนบ ศรีสะเกษ วส.ศรีสะเกษ
๑๐๑ พระเชาวฤทธิ์ จนฺทสาโร วัดสว่างวารีรัตนาราม ศรีสะเกษ วส.ศรีสะเกษ
๑๐๒ พระชัชวาล ชยจิตฺโต วัดโคกตาล ศรีสะเกษ วส.ศรีสะเกษ
๑๐๓ พระรัตนาภรณ์ รตนาภรโณ วัดเหล่าเสน ศรีสะเกษ วส.ศรีสะเกษ
๑๐๔ พระชัชวาล ขนฺติวิชโช วัดหนองตลาด ศรีสะเกษ วส.ศรีสะเกษ
๑๐๕ พระวิชิต วริโร วัดบ้านผักขย่าน้อย ศรีสะเกษ วส.ศรีสะเกษ
๑๐๖ พระเสถียน ภาวรสโล วัดบ้านแดง ศรีสะเกษ วส.ศรีสะเกษ
๑๐๗ พระปลัดหนู เตชปญโญ วัดบ้านแดง ศรีสะเกษ วส.ศรีสะเกษ
๑๐๘ พระสิทธิ์ ธีรปญโญ วัดบ้านโพนงาม ศรีสะเกษ วส.ศรีสะเกษ
๑๐๙ พระพรไชย ขนฺติพโล วัดบ้านโปร่ง ศรีสะเกษ วส.ศรีสะเกษ
๑๑๐ พระพงษ์สุทร สิทธิญาณรํสี วัดเหล่าเสน ศรีสะเกษ วส.ศรีสะเกษ
๑๑๑ พระใบฎีกาวิศรุต สุวิมโล โคกเคียน นราธิวาส วส.ปัตตานี
๑๑๒ พระปลัดจันทร์ ปยุตฺโต บุณณาราม นราธิวาส วส.ปัตตานี
๑๑๓ พระยุทธพงษ์ โอภาโส พลับพลาวนาราม นราธิวาส วส.ปัตตานี
๑๑๔ พระชัยยุทธ ชาตปญฺโญ ต่อเรือ เชียงใหม่ วข.เชียงใหม่
๑๑๕ พระชัยยา ยตินฺธโร ห้วยริน เชียงใหม่ วข.เชียงใหม่
๑๑๖ พระจตุพร อธิปญฺโญ แม่วาก เชียงใหม่ วข.เชียงใหม่
๑๑๗ พระมหาหล้ายา สันฺตรตนวํโส ประถมการาม เชียงใหม่ วข.เชียงใหม่
๑๑๘ พระอดิสร เตชวํโส แปลงห้า เชียงใหม่ วข.เชียงใหม่
๑๑๙ พระมหานรเศรษฐ์ ปภากโร เกาะหลวง เชียงใหม่ วข.เชียงใหม่
๑๒๐ พระมนัส พุทฺธสโร แม่อายหลวง เชียงใหม่ วข.เชียงใหม่
๑๒๑ พระครูสมุห์ณรงค์ ปรอปุณฺโณ วัดไทรทองพัฒนา กาญจนบุรี วส.กาญจนบุรี
๑๒๒ พระมนตรี อภินนฺโท วัดขุนไทยธาราม กาญจนบุรี วส.กาญจนบุรี

ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น เข้ารายงานตัว ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และส่งแบบรายงานการปฏิบัติการสอน ณ หน่วยงานที่ท่านสังกัดวุฒิบัตรการผ่านการอบรมและบัตรประจำตัวพระสอนศีลธรรมสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.kpmcu.com/newmonk

Share:

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

วันปิยมหาราชรำลึก

ผู้บริหาร บุคลากร สำนักงานพระสอนศีลธรรม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

วิถีพุทธ

ประกาศสำนักงานพระสอนศีลธรรม

ประกาศสำนักงานพระสอนศีลธรรม เรื่อง รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโรงเรียนวิธีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๔ รอบเอกสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

Send Us A Message

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรม
Share the Post:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Scroll to Top
Skip to content