รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 5 เพิ่มเติม

ประกาศสำนักงานพระสอนศีลธรรม

เรื่อง รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 5 (เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยสํานักงานพระสอนศีลธรรม ร่วมกับ สํานักพัฒนา นวัตกรรมการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมหลักสูตรโรงเรียนวิถีพุทธ พระราชทาน รุ่นที่ 5 เมื่อวันที่ 24 – 25 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โดยได้ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการอบรม หลักสูตรโรงเรียนวิธีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 5 จํานวน 75 โรงเรียน และให้โรงเรียนที่ไม่มีรายชื่อขออุทธรณ์และยื่น หลักฐานภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ความทราบแล้ว นั้น

บัดนี้ สํานักงานพระสอนศีลธรรมได้พิจารณาคําขออุทธรณ์และหลักฐานเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ โรงเรียนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 5 (เพิ่มเติม) จํานวน 36 โรงเรียน ดังนี้

ทั้งนี้ ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อข้างต้น ดำเนินการจัดทำและส่งเอกสารประกอบการสมัคร ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกในรอบการประเมินเอกสาร รายละเอียดที่ปรากฎในเอกสารชี้แจง
ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

Share:

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Send Us A Message

ประกาศสำนักงานพระสอนศีลธรรม

รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 5 เพิ่มเติม

ประกาศสำนักงานพระสอนศีลธรรม

เรื่อง รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 5 (เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยสํานักงานพระสอนศีลธรรม ร่วมกับ สํานักพัฒนา นวัตกรรมการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมหลักสูตรโรงเรียนวิถีพุทธ พระราชทาน รุ่นที่ 5 เมื่อวันที่ 24 – 25 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โดยได้ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการอบรม หลักสูตรโรงเรียนวิธีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 5 จํานวน 75 โรงเรียน และให้โรงเรียนที่ไม่มีรายชื่อขออุทธรณ์และยื่น หลักฐานภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ความทราบแล้ว นั้น

บัดนี้ สํานักงานพระสอนศีลธรรมได้พิจารณาคําขออุทธรณ์และหลักฐานเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ โรงเรียนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 5 (เพิ่มเติม) จํานวน 36 โรงเรียน ดังนี้

ทั้งนี้ ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อข้างต้น ดำเนินการจัดทำและส่งเอกสารประกอบการสมัคร ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกในรอบการประเมินเอกสาร รายละเอียดที่ปรากฎในเอกสารชี้แจง
ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

Share the Post:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Scroll to Top
Skip to content