ลงทะเบียน

เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 5

แนบเอกสารประกอบการสมัคร

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 5

คุณสมบัติโรงเรียนที่มีสิทธิสมัครโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน (ต้องมีคุณสมบัติครบทุกข้อ)

 1. เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 – 12
 2. ไม่เคยได้รับประกาศยกย่องเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานมาก่อน
 3. เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ หรือสถานศึกษาวิถีพุทธชั้นนำ ที่มีผลการประเมินตนเองตามอัตลักษณ์
  วิถีพุทธ ที่เว็บไซต์ www.vitheebuddha.com ปีงบประมาณ 2563 – 2566
 4. มีผลการปฏิบัติกิจกรรมตามมาตรฐาน 4 ด้าน 54 ประการ ของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
  อย่างเป็นรูปธรรมและมีเอกสารรวบรวมไว้อย่างเป็นปัจจุบัน
 5. มีนวัตกรรมโรงเรียนวิถีพุทธที่ดำเนินการและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

เอกสารประกอบการสมัคร
เอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย 3 รายการ ดังนี้

 1. ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบ และมีการลงนามรับรองครบถ้วน
 2. รายงานการประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ 29 ประการ ปีงบประมาณ 2563 – 2566 (ปีงบประมาณละ 1 รอบ)
 3. รายงานนวัตกรรมที่มีจุดเด่นในการพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางมาตรฐานตัวชี้วัดโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ไม่เกิน 30 หน้ากระดาษ A4 รวมภาคผนวก ไม่รวมปก
web app
web app
Scroll to Top
Skip to content