ภาคีเครือข่าย

บับทึกข้อตกลง มจร อสศ.

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

บับทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยนายณรงค์ แผัวพลสง ตำแหน่งเสขาริการ คณะกรรมการการถาชีวศึกษา สำนักงานตั้งอยู่ที่ ๓๓๙ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก แขวงตุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ ซึ่งต่อไปนี้ในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “สอศ.” ฝ่ายหนึ่ง กับ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาสัย โดยพระราชปริยัติกวี, ศ.คร. ตำแหน่งอธิการบดี มหาวิหยาสัยมหาจุฬาลงกรณราชริทยาลัย สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “มจร” อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ “สอศ.” ซึ่งเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตบุคลากรในระดับช่างผีมือ ช่างเทคนิค และนักเทคโนโลยี กับ “มจร” ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีอำนาจหน้าที่ให้การศึกษา วิจัย ส่งเสริม และให้บริการทางวิชาการพระพุทธศาสนา

แก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ รวมทั้งการทะนุบำรุงศิลปวัฒนรรม ทั้งสองฝายตกลงร่วมกันในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เอกสารpdf

Share:

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Send Us A Message

MOU มจร สอศ.

Share the Post:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Scroll to Top
Skip to content