MOCมจรกับสอศ.

ภาคีเครือข่าย

จำนวนคนดู : 272 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานสถา […]

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

แชร์ข่าว:

สมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๕

Scroll to Top
Skip to content