รับสมัคร

พระสอนศีลธรรมบรรจุใหม่

โครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รับสมัคร

พระสอนศีลธรรมบรรจุใหม่

โครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

post-imag3

ระบบตอบรับการเข้าอบรมพระสอนศีลธรรมบรรจุใหม่

post-imag3

บัตรประจำตัว

พระสอนศีลธรรมบรรจุใหม่

โครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

post-imag3
Scroll to Top
Skip to content