สำนักงานพพระสอนศีลธรรม

เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

ส่งเสริม

ส่งเสริมและปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรม มารยาทชาวพุทธในสถานศึกษา

พัฒนา

พัฒนากระบวนการส่งเสริมศีลธรรมให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ร่วมมือ

ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

รายละเอียด

Scroll to Top
Skip to content