พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.

อธิการบดี

พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร.

รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
และเผยแผ่

รศ.ดร.กฤต ศรียะอาจ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการสังคม

พระศรีธรรมภาณี, รศ.ดร.

ผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรม

นายขวัญตระกูล บุทธิจักร

นายขวัญตระกูล บุทธิจักร

รองผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรม

Scroll to Top
Skip to content