เจ้าหน้าที่บุคลากร สำนักงานพระสอนศีลธรรม

นางสาวฉัตรดาว แผลงศรี

นางสาวฉัตรดาว แผลงศรี

นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางสาวสุรีย์พร ม่วงพันธ์

นางสาวสุรีย์พร ม่วงพันธ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวดวงฤดี ธนะสาร

นางสาวดวงฤดี ธนะสาร

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวรุ้งอำพร บุญรอดด้วง

นางสาวรุ้งอำพร บุญรอดด้วง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวราตรี รัตนโสภา

นางสาวราตรี รัตนโสภา

นักจัดการงานทั่วไป

นายอิทธิพัทธ์ บัวทัน

นายอิทธิพัทธ์ บัวทัน

นักจัดการงานทั่วไป

Scroll to Top
Skip to content