ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการ

น.ส.วันทา แก้วหนองสังข์

นางสาววันทา แก้วหนองสังข์

เจ้าหน้าที่โครงการฯ

นางสาวอรพิน พูนประสิทธิ์

เจ้าหน้าที่โครงการฯ

นายไพสม สายหยุด

เจ้าหน้าที่โครงการฯ

นายธนวรรษ ทวีเกิด

เจ้าหน้าที่โครงการฯ

นายศุภสิทธิ์ คงทน

เจ้าหน้าที่โครงการฯ

นางสาวฉัตรสุดา มุ่งเขตกลาง

เจ้าหน้าที่โครงการฯ

นางศศิธร บุญครอง

เจ้าหน้าที่โครงการฯ

นางสาวศิริลักษณ์ ชัยสิทธิ์

เจ้าหน้าที่โครงการฯ

พระมหานัฐพงศ์ ขนฺติสมฺปนฺโน

เจ้าหน้าที่โครงการฯ

นางสาวณัฐณิชา หัสสา

เจ้าหน้าที่โครงการฯ

พระสมุห์ประยูร สุธมฺโม

เจ้าหน้าที่โครงการฯ

พระปลัดธนกฤต ปิยวฑฺฒโน

เจ้าหน้าที่โครงการฯ

นายธีรยุทธ โปธาพันธ์

เจ้าหน้าที่โครงการฯ

นายนรินทร์โชติ รินชมภู

เจ้าหน้าที่โครงการฯ

พระมหานคร วชิรเมธี

เจ้าหน้าที่โครงการฯ

นางสาวชุติกาญจน์

เจ้าหน้าที่โครงการฯ

นางสาวจุฑาธิป ผัดผ่อง

เจ้าหน้าที่โครงการฯ

นายวีระพันธ์ ขันเพ็ชร

เจ้าหน้าที่โครงการฯ

นายศักดิ์ศรี โสภี

เจ้าหน้าที่โครงการฯ

พระปรมานุชิต ปฐมพโล

เจ้าหน้าที่โครงการฯ

นางอรทัย พิไชยวงศ์

เจ้าหน้าที่โครงการฯ

นายธนพงษ์ จุ้ยเจริญ

เจ้าหน้าที่โครงการฯ

นายกฤตพจน์ คงสีพุทธ

เจ้าหน้าที่โครงการฯ

นางสาวสุภารัตน์ ลิ้มดำรงค์

เจ้าหน้าที่โครงการฯ

นางสาวหัดฤดี อารีเอื้อ

เจ้าหน้าที่โครงการฯ

พระมหาพงษ์เดช สุขวฑฺฒโน

เจ้าหน้าที่โครงการฯ

นายเอกพงษ์ มูลพันธ์

เจ้าหน้าที่โครงการฯ

นายธีรวัฒน์ ทองบุญชู

เจ้าหน้าที่โครงการฯ

นางสาววิภาพร อินเทพ

เจ้าหน้าที่โครงการฯ

นายพีระพงศ์ กรมแสง

เจ้าหน้าที่โครงการฯ

นางสาววิลาวัลย์ บุญสิทธิ์

เจ้าหน้าที่โครงการฯ

พระยงยุทธ กตฺธโร

เจ้าหน้าที่โครงการฯ

นางสาววราภรณ์ ภาคภูมิ

เจ้าหน้าที่โครงการฯ

พระชัยวัฒน์ ชยธมฺโม

เจ้าหน้าที่โครงการฯ

นายนพดล อินปิง

เจ้าหน้าที่โครงการฯ

Scroll to Top
Skip to content