ประกาศสำนักงานพระสอนศีลธรรม เรื่อง รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโรงเรียนวิธีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๔ รอบเอกสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยสํานักงานพระสอนศีลธรรมร่วมกับ สํานักพัฒนา นวัตกรรมการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดรับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธเข้ารับการ คัดเลือกยกระดับเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา รุ่นที่ ๑๔ เพื่อพัฒนาการศึกษาไทยที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย พฤติกรรม จิตใจ และปัญญาของผู้เรียน ครู ในสถานศึกษาตามแนววิถีพุทธ ความทราบแล้ว นั้น

บัดนี้ จึงขอประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบเอกสาร จํานวน ๗๒ โรงเรียน ดังนี้

ทั้งนี้ ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อข้างต้น เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินเชิงประจักษ์ในวันที่ ๗ – ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารชี้แจง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๖

Scroll to Top
Skip to content