เจ้าหน้าที่ บุคลากร

สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระครูปลัดสุนทรกมล มณิโชโต
พระครูปลัดสุนทรกมล มณิโชโต

นักจัดการงานทั่วไป

พระมหาสุรศักดิ์
พระมหาสุรศักดิ์ สีลสํวโร

นักจัดการงานทั่วไป

พระมหากฤษดา ขนฺตฺยาภินนฺโท
พระมหากฤษดา ขนฺตฺยาภินนฺโท

นักจัดการงานทั่วไป

พระดนัย ญาณธีโร
พระดนัย ญาณธีโร

นักวิชาการศึกษา

พระมหาสาม อคฺคธมฺโม

นักจัดการงานทั่วไป

พระครูใบฏีการัชพล ปภสฺสโร

นักจัดการงานทั่วไป

พระธนภูมิ สมจิตฺโต

นักจัดการงานทั่วไป

Scroll to Top
Skip to content