ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการอสนโรงเรียนวิถีพุทธ

ประชุมวิทยากรเตรียมแผนการสอน

หลักสูตรยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการอสนโรงเรียนวิถีพุทธ

สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ณ ห้องประชุมสำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

Share the Post:

Related Posts

Scroll to Top