สื่อสาร ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สื่อสาร ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยมีพระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มจร เมตตาเดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาและบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ ในช่วงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ ๑๓ ”

จากนั้น พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร มอบนโยบายการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ภาคบ่าย  ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วข.ขอนแก่น และ ผศ.ดร.ฐานิดา มั่นคง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายความเชื่อมโยงแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ ๑๓ กับภารกิจโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ให้แก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน การนี้ มีพระเดชพระคุณพระศรีธรรมภาณี, ดร. รักษาผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรม และบุคลากรสำนักงานพระสอนศีลธรรม ร่วมรับผิดชอบดำเนินโครงการ

ณ โรงแรม ณ ธาตุพนมเพลส อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

Scroll to Top
Skip to content