สำนักงานพระสอนศีลธรรม

The Office of Monk Development for Teaching Morality

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Play Video

สำนักงานพระสอนศีลธรรม

สำนักงานพระสอนศีลธรรม : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตั้งอยู่ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๕๐ พรรษา สมเด็จพระปิยมหาราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๕๕ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ ๑๓๑๗๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๘๔

ราชกิจจานุเบกษา

จัดตั้งขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

ภารกิจ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบสำนักงานพระสอนศีลธรรม

จัดตั้งขึ้นตาม ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ภารกิจ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ให้มี ภารกิจ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ๔ ประการ ประกอบด้วย

๑) งานสรรหาพระสอนศีลธรรม
๒) ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะของพระสอนศีลธรรม
๓) งานติดตามประเมินผล
๔) งานบริหารงบประมาณโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ภายในสำนักงานมีกลุ่มงาน ๓ กลุ่ม คือ

๑) กลุ่มงานบริหาร
๒) กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล
๓) กลุ่มงานพัฒนาพระสอนศีลธรรม

กลุ่มงานบริหาร มีขอบข่ายภารกิจหน้าที่ ดังนี้

๑) การจัดสรรงบประมาณ
๒) การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและเบิกจ่ายค่าตอบแทน
๓) งานบัญชี
๔) งานธุรการ
๕) งานประชุมคณะกรรมการ
๖) งานสารบรรณ
๗) งานพัสดุ
๘) งานบุคคล
๙) งานประสานงาน
๑๐) งานประชาสัมพันธ์
๑๑) จัดทำระบบสารสนเทศ ดูแลเว็บไซต์โครงการ จัดทำสถิติฐานข้อมูลพระสอนศีลธรรม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล มีขอบข่ายภารกิจหน้าที่ ดังนี้

๑) จัดทำแผนงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนและติดตาม ประเมินผล ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
๒) งานประกันคุณภาพการศึกษา
๓) งานวิเคราะห์แผนงานและโครงการ
๔) งานประสานงานกับศูนย์อำนวยการส่วนภูมิภาคทุกหน่วย
๕) งานจัดทำระบบสารสนเทศด้านการประเมินผลติดตาม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานพัฒนาพระสอนศีลธรรม มีขอบข่ายภารกิจหน้าที่ ดังนี้

๑) จัดทำแผนพัฒนาพระสอนศีลธรรมให้เป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งติดตามประเมินผล
๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาพระสอนศีลธรรม
๓) งานพัฒนาหลักสูตรอบรมพระสอนศีลธรรม
๔) งานจัดอบรมพระสอนศีลธรรม
๕) งานนิเทศติดตามประเมินผลการสอนของพระสอนศีลธรรม
๖) ติดต่อประสานงานกับศูนย์อำนวยการส่วนภูมิภาคทุกหน่วย
๗) งานด้านการพัฒนาพระสอนศีลธรรม
๘) งานกิจกรรมพิเศษ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ตราสัญลักษณ์

สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Scroll to Top
Skip to content