UPDATE 20/06/67 “ระเบียบและหลักเกณฑ์การประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา (6th MCU Contest)”

จำนวนคนดู : 880 กิจกรรมที่มีการประกวด งานมหกรรมส่งเสริม […]

กิจกรรมที่มีการประกวด

งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๖ 

 

ระเบียบและหลักเกณฑ์การประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาครั้งที่ ๖

(รายละเอียดกดดูตรงชื่อกิจกรรม)

 

1. กิจกรรมสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ Update 20/06/67

2.กิจกรรมกล่าวคำอาราธนา Update 20/06/67

 

3.กิจกรรมบรรยายธรรม Update 20/06/67

 

4.กิจกรรมถกวาที (วาจาสุภาษิต)

 

5.กิจกรรมพุทธทอล์ค พุทธโชว์

 

6.กิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอ

 

แชร์ข่าว:

สมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๕

Scroll to Top
Skip to content