STARFISH LABZ

มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม

โรงเรียนวิถีพุทธ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กรมการศาสนา

กระทรงวัฒนธรรม

สำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำนักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

MOU สพฐ.

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับ บริษัทสตาร์ฟิชอินโนเวชั่น จำกัด

Scroll to Top
Skip to content