พระสอนศีลธรรมบรรจุใหม่ประจำเดือนมีนาคม
krupra

ประกาศสำนักงานพระสอนศีลธรรม เรื่อง ผู้ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรม

ในโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่ สำนักงานพระสอนศีลธรรม ได้จัดอบรมหลักสูตรแรกรับให้แก่ผู้สมัครเป็นพระสอนศีลธรรม ภายใต้โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยผู้เข้าร่วมการอบรม มาจากศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนซึ่งอยู่ในกำกับของสำนักงานพระสอนศีลธรรม วิทยาเขต วิทยาลัย ห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการทั้ง ๓๕ แห่ง ทั่วประเทศ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรม ดังนี้

ประกาศ

Share:

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Send Us A Message

พระสอนศีลธรรมใหม่

พระสอนศีลธรรมบรรจุใหม่ประจำเดือนมีนาคม
Share the Post:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Scroll to Top
Skip to content