ประชุมเชิงปฏิบัติการประชาพิจารณ์

ประชาพิจารณ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการประชาพิจารณ์แผนพัฒนาสำนักงาน

สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาสำนักงานพระสอนศีลธรรม มีสาระสำคัญเชื่อมโยงกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม การแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษากลุ่มที่ ๔ กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักธรรมทางศาสนา รวมไปถึงสถานการณ์หลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) เพื่อให้แผนพัฒนาสำนักงานพระสอนศีลธรรมนั้น มีความสมบูรณ์ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานพระสอนศีลธรรม จึงได้จัดทำแบบประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนพัฒนาสำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษาระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐ ) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระสอนศีลธรรม และผู้บริหารจากส่วนงานเครือข่ายในกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ครูพี้เลี้ยงของพระสอนศีลธรรม แล้วนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผนฯ ฉบับดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์ต่อไป

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมเสนอแนะ และแสดงความ คิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนพัฒนาสำนักงานพระสอนศีลธรรม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดทำแผนพัฒนาสำนักงานพระสอนศีลธรรม ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ ) ในครั้งนี้ จะบรรลุเป้าหมาย บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดสัมฤทธิ์ตามภารกิจที่ตั้งไว้ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

https://youtu.be/56yVMOd6qD4
แชร์ข่าว:

สมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๕

Scroll to Top
Skip to content