ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรม

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

ตามที่สำนักงานพระสอนศีลธรรมได้จัดอบรมหลักสูตรแรกรับให้แก่ผู้สมัครเป็นพระสอนศีลธรรม ภายใต้ โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยผู้เข้าร่วมการอบรม มาจาก ศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนซึ่งอยู่ในกำกับของสำนักงานพระสอนศีลธรรม วิทยาเขต วิทยาลัย ห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการทั้ง ๓๕ แห่ง ทั่วประเทศ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ อบรมและขึ้นทะเบียนบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรม ดังนี้

ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น เข้ารายงานตัว ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และส่ง แบบรายงานการปฏิบัติการสอน ณ หน่วยงานที่ท่านสังกัด วุฒิบัตรการผ่านการอบรมและบัตรประจำตัวพระสอนศีลธรรมสามารถ ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.kpmcu.com/newmonk

Scroll to Top