โรงเรียนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรโรงเรียนวิธีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕

รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรโรงเรียนวิธีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 5

รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรโรงเรียนวิธีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 5

ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อข้างต้น ดำเนินการจัดทำและส่งเอกสารประกอบการสมัคร ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกในรอบการประเมินเอกสาร รายละเอียดตามที่ปรากฎในเอกสารชี้แจง
อนึ่ง โรงเรียนที่ไม่มีรายชื่อในประกาศนี้ หากมีความประสงค์ขออุทธรณ์ให้ยื่นหลักฐานการเข้าอบรมภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ผ่านช่องทางที่กำหนด

Share:

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Send Us A Message

โรงเรียนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรโรงเรียนวิธีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕

รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรโรงเรียนวิธีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 5

รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรโรงเรียนวิธีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 5

ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อข้างต้น ดำเนินการจัดทำและส่งเอกสารประกอบการสมัคร ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกในรอบการประเมินเอกสาร รายละเอียดตามที่ปรากฎในเอกสารชี้แจง
อนึ่ง โรงเรียนที่ไม่มีรายชื่อในประกาศนี้ หากมีความประสงค์ขออุทธรณ์ให้ยื่นหลักฐานการเข้าอบรมภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ผ่านช่องทางที่กำหนด

Share the Post:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Scroll to Top
Skip to content