พระสอนศีลธรรมบรรจุใหม่
krupra

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรม

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ตามที่สำนักงานพระสอนศีลธรรมได้จัดอบรมหลักสูตรแรกรับให้แก่ผู้สมัครเป็นพระสอนศีลธรรม ภายใต้โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยผู้เข้าร่วมการอบรม มาจากศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนซึ่งอยู่ในกำกับของสำนักงานพระสอนศีลธรรม วิทยาเขต วิทยาลัย ห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการทั้ง ๓๕ แห่ง ทั่วประเทศ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรม ดังนี้

ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น เข้ารายงานตัว ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และส่งแบบรายงานการปฏิบัติการสอน ณ หน่วยงานที่ท่านสังกัดวุฒิบัตรการผ่านการอบรมและบัตรประจำตัวพระสอนศีลธรรมสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.kpmcu.com/newmonk

ประกาศ-15-ก.พ.-25672.pdf (22 downloads )

Share:

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Send Us A Message

ประกาศรายขึ้นทะเบียนบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรม

พระสอนศีลธรรมบรรจุใหม่
Share the Post:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Scroll to Top
Skip to content