krupra

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรมประจำเดือน_ม.ค.2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรม

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗
ตามที่สำนักงานพระสอนศีลธรรมได้จัดอบรมหลักสูตรแรกรับให้แก่ผู้สมัครเป็นพระสอนศีลธรรม ภายใต้โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยผู้เข้าร่วมการอบรม มาจากศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนซึ่งอยู่ในกำกับของสำนักงานพระสอนศีลธรรม วิทยาเขต วิทยาลัย ห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการทั้ง ๓๕ แห่ง ทั่วประเทศ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรม ดังนี้

ลำดับที่ ชื่อ ฉายา วัด จังหวัด ศูนย์อำนวยการ
พระมหาจิรายุส จิราวฒฺฒโน สว่างอารมณ์ นครราชสีมา วข.นครราชสีมา
พระอภิสิทธิ์ ธีรปญฺโญ บ้าน นครราชสีมา วข.นครราชสีมา
พระวรวรรณวชิรภูษิต อินฺทวณฺโณ เนินสำราญ กำแพงเพชร วข.นครสวรรค์
พระพัชรพล โสภณปญฺโญ คูหาสวรรค์ กำแพงเพชร วข.นครสวรรค์
พระเสงี่ยม ธนปาโล ปลูกศรัทธา กำแพงเพชร วข.นครสวรรค์
พระอักษร โชติปญฺโญ บุญมั่นศรัทธาราม กำแพงเพชร วข.นครสวรรค์
พระประดิษฐ์ นิราสโย คลองน้ำไหลกลาง กำแพงเพชร วข.นครสวรรค์
พระณัฐลักษณ์ สุตนาโถ ทุ่งสวน กำแพงเพชร วข.นครสวรรค์
พระโกมล ยนฺตสีโล รวงผึ้งพัฒนา กำแพงเพชร วข.นครสวรรค์
๑๐ พระอธิการคำพันธ์ ฉนฺทสีโล ธรรมโสฬส กำแพงเพชร วข.นครสวรรค์
๑๑ พระอธิการสมนึก อธิปฺญโญ คุยมะม่วง กำแพงเพชร วข.นครสวรรค์
๑๒ พระมหายศกร นาควิชโย พรหมนิมิต กำแพงเพชร วข.นครสวรรค์
๑๓ พระบรรเจิด ปญฺญาปโชโต คฤหบดีสงฆ์ กำแพงเพชร วข.นครสวรรค์
๑๔ พระครูอาทรวชิรานุกิจ อานนฺโท คลองน้ำไหลใต้ กำแพงเพชร วข.นครสวรรค์
๑๕ พระมหาอนุชิต ชิตมาโร ปลูกศรัทธา กำแพงเพชร วข.นครสวรรค์
๑๖ พระอธิการไกรสรณ์ กตสาโร กาทึ้งสามัคคีธรรม กำแพงเพชร วข.นครสวรรค์
๑๗ พระเพชร ฐิตวโร กาทึ้งสามัคคีธรรม กำแพงเพชร วข.นครสวรรค์
๑๘ พระมหาบุญญฤทธิ์ สิริธมฺโม ภัทรสิทธาราม นครสวรรค์ วข.นครสวรรค์
๑๙ พระศิรวิทย์ ธมฺมวโร ตาคลี นครสวรรค์ วข.นครสวรรค์
๒๐ พระจิรายุทธ ปภาโส วังม้า นครสวรรค์ วข.นครสวรรค์
๒๑ พระสมุห์นิรุณ สิริธโร ดอนไชย พะเยา วข.พะเยา
๒๒ พระสิทธิพล ฉนฺทพโล ศรีภูเรือ เลย วส.เลย
๒๓ พระคำตัน ญาณวีโร เหล่าตุ้มพัฒนาราม เลย วส.เลย
๒๔ พระสิงขรณ์ ฐานิสฺสโร ศรีโพธิ์ชัย เลย วส.เลย
๒๕ พระอรัญ อธิวโร ป่าวิเวกธรรม เลย วส.เลย
๒๖ พระนิพนธ์ อภิญฺจโน แก่งช้างพัฒนาธรรม เลย วส.เลย
๒๗ พระนพคุณ อคฺคปญฺโญ เวฬุวนาราม หนองบัวลำภู วส.เลย
๒๘ พระนิกร เขมรํสี สุมงคล หนองบัวลำภู วส.เลย
๒๙ พระประสิทธิ์ กิตฺติปญฺโญ ไพรงาม กาญจนบุรี วส.กาญจนบุรี
๓๐ พระวันชัย วรธมฺโม อินทาราม กาญจนบุรี วส.กาญจนบุรี
๓๑ พระฉลองชัย ธนปญฺโญ อินทาราม กาญจนบุรี วส.กาญจนบุรี
๓๒ พระยุทธการ อมโร หนองไม้แก่น กาญจนบุรี วส.กาญจนบุรี
๓๓ พระอธิการประโลม สุมงฺคโล หาดงิ้ว กาญจนบุรี วส.กาญจนบุรี
๓๔ พระอธิการเสรี มหาวีโร ท่าทางเกวียน ชัยภูมิ วส.ชัยภูมิ
๓๕ พระพิสิทธิ์ ธมฺมธโร โนนสำราญ ชัยภูมิ วส.ชัยภูมิ
๓๖ พระมหาชนัญญู ชุตินฺธโร ป่าสุริโย นครพนม วส.นครพนม
๓๗ พระมหากฤษดา กิตฺติปญฺโญ บ้านเหล่าน้อย นครพนม วส.นครพนม
๓๘ พระอธิการบุญกอง อาภานนฺโท โพธิ์ศรี นครพนม วส.นครพนม
๓๙ พระรัก ตนฺติปาโล มหาวนาราม มุกดาหาร วส.นครพนม
๔๐ พระชวน เตชวโร โสภาราม มุกดาหาร วส.นครพนม
๔๑ พระอธิการปกรณ์ ปภสฺสโร หนองบัว บุรีรัมย์ วส.บุรีรัมย์
๔๒ พระวิโรจน์ ภูริปญฺโญ บ้านโกรกขี้หนู บุรีรัมย์ วส.บุรีรัมย์
๔๓ พระมหาโชคทวี ขนฺติโสณโณ หัวสะพาน บุรีรัมย์ วส.บุรีรัมย์
๔๔ พระณัฐพงษ์ กิตฺติญาโณ บ้านกะโดน บุรีรัมย์ วส.บุรีรัมย์
๔๕ พระสุภาพ กิตฺติสุโภ ราษฎร์สโมสร นราธิวาส วส.ปัตตานี
๔๖ พระอธิการอำพันธ์ เสฎฺฐธมฺโม ซับปรางค์ทอง เพชรบูรณ์ วส.พ่อขุนผาเมือง
๔๗ พระเดือน สุเมโธ ท่ามะกล้วย เพชรบูรณ์ วส.พ่อขุนผาเมือง
๔๘ พระอธิการวิษณุ ธมฺมธีโร คลองคูณ พิจิตร วส.พิจิตร
๔๙ พระมหาธีรณัฐ ธมฺมสารี มงคลทับคล้อ พระอารามหลวง พิจิตร วส.พิจิตร
๕๐ พระอาจณรงค์ อาจาโร ทุ่งน้อย พิจิตร วส.พิจิตร
๕๑ พระชัยพล ฆรมุตฺโต หลวง พิจิตร วส.พิจิตร
๕๒ พระใบฏีกาทวี จนฺทูปโม หลวง พิจิตร วส.พิจิตร
๕๓ พระกำทอน สุธมฺโม ท่านา ตาก วส.พุทธชินราช
๕๔ พระนนทวรรธน์ คุตฺตสีโล ท่านา ตาก วส.พุทธชินราช
๕๕ พระมหาเรวัตร์ สุมโน ดอนไชย ตาก วส.พุทธชินราช
๕๖ พระปลัดธิติ ญาณเมธี เกาะลาน ตาก วส.พุทธชินราช
๕๗ พระสุประดิษฐ์นิเวศน์ ฐานุตฺตโร บ้านวังผา ตาก วส.พุทธชินราช
๕๘ พระกิตติวัฒน์ กิตฺติสกฺโก มณีบรรพตวรวิหาร ตาก วส.พุทธชินราช
๕๙ พระเจตน์ณรงค์ กิตติญาโณ ปากพิงตะวันออก พิษณุโลก วส.พุทธชินราช
๖๐ พระอธิการจรัญ อคฺคธมฺโม หนองตาเพ็ง สุโขทัย วส.พุทธชินราช
๖๑ พระอ๊อด กลฺยาโณ ลานหอย สุโขทัย วส.พุทธชินราช
๖๒ พระสำลี จารุวณฺโณ ฟากนา อุตรดิตถ์ วส.พุทธชินราช
๖๓ พระสิทธิโชค ธมฺมกาโม ป่าแต้ว อุตรดิตถ์ วส.พุทธชินราช
๖๔ พระทานุวัตร์ สิริปญโญ บางนา อุตรดิตถ์ วส.พุทธชินราช
๖๕ พระประเทือง วิสุทฺโธ นาทะเล อุตรดิตถ์ วส.พุทธชินราช
๖๖ พระสิวะวงค์ สิริปัญโญ โนนสวรรค์ ร้อยเอ็ด วส.ร้อยเอ็ด
๖๗ พระทองคำ ฉนฺทสีโล โนนสวรรค์ ร้อยเอ็ด วส.ร้อยเอ็ด
๖๘ พระวิเชียร ธมฺมโร โพนเดื่อ ร้อยเอ็ด วส.ร้อยเอ็ด
๖๙ พระมหาศุภชัย ธีรปญโญ ศาลาลอย สุรินทร์ วส.ร้อยเอ็ด
๗๐ พระณรงค์ สุมงฺคโล คูเมือง ร้อยเอ็ด วส.ร้อยเอ็ด
๗๑ พระธนโชติ สนฺตจิตโต กลางอุดมเวชย์ ร้อยเอ็ด วส.ร้อยเอ็ด
๗๒ พระครูประภัศร์ธรรมสถิต อาภสฺสโร ดอนพระจันทร์ ร้อยเอ็ด วส.ร้อยเอ็ด
๗๓ พระสุพรรณ สุวณฺณเมธี ศาลาลอย สุรินทร์ วส.ร้อยเอ็ด
๗๔ พระเพ็ง นาควํโส นาดีพัฒนา สุรินทร์ วส.ร้อยเอ็ด
๗๕ พระทองสินธุ์ ทีปงฺกโร สระแก้ว ร้อยเอ็ด วส.ร้อยเอ็ด
๗๖ พระพรมมา ฉนฺทกโร เลียม ร้อยเอ็ด วส.ร้อยเอ็ด
๗๗ เจ้าอธิการวิมล(พระครูญาณจันทรังษี) ญาณวีโร สว่างแสงจันทร์ ร้อยเอ็ด วส.ร้อยเอ็ด
๗๘ พระสมปอง กตสาโร เกาะแก้ว ร้อยเอ็ด วส.ร้อยเอ็ด
๗๙ พระทศพล ฐานวีโร หนองกุง ร้อยเอ็ด วส.ร้อยเอ็ด
๘๐ พระวัชรากร มหาปุญฺโญ บรรพตสถิต ลำปาง วส.ลำปาง
๘๑ พระครูสถิตปัญญาวัฒน์ ฐตปญฺญฺ กอรวก ลำปาง วส.ลำปาง
๘๒ พระดุลย์พินิจ ขนฺติโก ที่พักสงฆ์ดอนทราย ลำปาง วส.ลำปาง
๘๓ พระมหาอรรถเดช รตนวิริยปุตฺโต ทุ่งม่านใต้-บ่อหิน ลำปาง วส.ลำปาง
๘๔ พระอธิการสมัย ฉินนาลโย ศรีสำราญ ยโสธร วส.ศรีสะเกษ
๘๕ พระอธิการนรงค์ อภิปุญโญ ผิผ่วน ยโสธร วส.ศรีสะเกษ
๘๖ พระสุริยัน โสภโน ฟ้าห่วนเหนือ ยโสธร วส.ศรีสะเกษ
๘๗ พระสมาน กตทีโป สว่างอารมณ์ (ข้าวดอ) ศรีสะเกษ วส.ศรีสะเกษ
๘๘ พระอภัย โชติธมฺโม โนนเปือย ศรีสะเกษ วส.ศรีสะเกษ
๘๙ พระศราวุฒิ วุฑฺฒญาโณ บ้านตูม ศรีสะเกษ วส.ศรีสะเกษ
๙๐ พระอธิการ บุดดา รตนญาโณ สำโรงปราสาท ศรีสะเกษ วส.ศรีสะเกษ
๙๑ พระสุพิศ จนฺทสิริ วณาสวรรค์ ศรีสะเกษ วส.ศรีสะเกษ
๙๒ พระประสาน ฐานธมฺโม ลุ่มบัว สุพรรณบุรี วส.สุพรรณบุรี
๙๓ พระสุเวช สุเวชฺโช เวฬุวันคีรีวงค์ สุพรรณบุรี วส.สุพรรณบุรี
๙๔ พระส่งศักดิ์ สนฺตกาโย สระยายโสม สุพรรณบุรี วส.สุพรรณบุรี
๙๕ พระมหาวรุจน์ อชิโต อนงคารามวรวิหาร กรุงเทพ ส่วนกลาง
๙๖ พระอนุสรณ์ อนาลโย วิมุตยาราม กรุงเทพ ส่วนกลาง
๙๗ พระมหาณัฐวุฒิ กิตติญาณเมธี ชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร กรุงเทพ ส่วนกลาง
๙๘ พระมหาสมหวัง ยโสธโร เทพลีลา กรุงเทพ ส่วนกลาง
๙๙ พระพงษ์ศักดิ์ ภทฺทรนาโค นาคปรก กรุงเทพ ส่วนกลาง
๑๐๐ พระศุภกิจ สุเมโธ หนองเกต ชลบุรี ส่วนกลาง
๑๐๑ พระมหาจุมพล จกฺกวโร เกาะโพธาวาส ชลบุรี ส่วนกลาง
๑๐๒ พระเจนณรงค์ จารุธมฺโม ป่าลาน ชัยนาท ส่วนกลาง
๑๐๓ พระธนภัทร ชยธมฺโม โคกดอกไม้ ชัยนาท ส่วนกลาง
๑๐๔ พระมหาธรรมรัตน์ ชยธมฺโม โพธิ์ทอง ชัยนาท ส่วนกลาง
๑๐๕ พระวรวุฒิ ฐิตธมฺโม วักหนองจิก ชัยนาท ส่วนกลาง
๑๐๖ พระมหาธนภูมิ ทนฺตจิตฺโต มงคลถาวร นครนายก ส่วนกลาง
๑๐๗ พระบุญเกิด เขมปญฺโญ บุหยอง นครนายก ส่วนกลาง
๑๐๘ พระจิรศักดิ์ กุสลจิตฺโต ทีวีพูลรังสรรค์ นครนายก ส่วนกลาง
๑๐๙ พระอรรถพล ฐิตสมฺปนฺโน ศรีประวัติ นนทบุรี ส่วนกลาง
๑๑๐ พระศักดา หฏฺฐจิตโต ศรีประวัติ นนทบุรี ส่วนกลาง
๑๑๑ พระใบฏีกาชัยอนันต์ รตนวํโส สมรโกฏิ นนทบุรี ส่วนกลาง
๑๑๒ พระมหากรกช สมาจาโร ลำมหาเมฆ ปทุมธานี ส่วนกลาง
๑๑๓ พระพัสกร ปัญญาธโร เขาลูกช้าง ปราจีนบุรี ส่วนกลาง
๑๑๔ พระกิตติพงศ์ ฐานธัมโม คลองร่วมพัฒนา ปราจีนบุรี ส่วนกลาง
๑๑๕ พระสำอางค์ โสภโณ เก้าห้อง พระนครศรีอยุธยา ส่วนกลาง
๑๑๖ พระวิรัตน์ โกวิโท ละมุด พระนครศรีอยุธยา ส่วนกลาง
๑๑๗ พระฉัตรมงคล ทตฺตมโน มหาสอน ลพบุรี ส่วนกลาง
๑๑๘ พระธรรมสรณ์ เขมจาโร ครุใน สมุทรปราการ ส่วนกลาง
๑๑๙ พระณฐพล กิตฺติสุโภ ไพชยนต์พลเสพย์ ราชวรวิหาร สมุทรปราการ ส่วนกลาง
๑๒๐ พระสามารถ ธมฺมสโร พรหมนิมิต สระแก้ว ส่วนกลาง
๑๒๑ พระมณี อธิมุตโต สารภี สระบุรี ส่วนกลาง
๑๒๒ พระสมุห์นริศ นรินโท กลางพรหมนคร สิงห์บุรี ส่วนกลาง
๑๒๓ พระครูสังฆรักษ์ภัทร์ชวิศร์ กิตฺติวโร โบสถ์ (พระอารามหลวง) สิงห์บุรี ส่วนกลาง
๑๒๔ พระณัฐพงศ์ ปสนฺโน น้อยนางหงษ์ สิงห์บุรี ส่วนกลาง
๑๒๕ พระณัฐวุฒิ ฐานวุฑฺโฒ โบสถ์ (พระอารามหลวง) สิงห์บุรี ส่วนกลาง
๑๒๖ พระมหาชัยฟ้า ธญฺญกุโล สำนักสงฆ์วังหิน ปราจีนบุรี ส่วนกลาง

ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น เข้ารายงานตัว ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และส่งแบบรายงานการปฏิบัติการสอน ณ หน่วยงานที่ท่านสังกัดวุฒิบัตรการผ่านการอบรมและบัตรประจำตัวพระสอนศีลธรรมสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.kpmcu.com/newmonk

ดาวน์โหลด ใบประกาศ 15 ม.ค. 2567ฟล์ PDF

Scroll to Top
Skip to content