ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรมประจำเดือนพ.ย. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรม
krupra

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรม

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖
ตามที่สำนักงานพระสอนศีลธรรมได้จัดอบรมหลักสูตรแรกรับให้แก่ผู้สมัครเป็นพระสอนศีลธรรม ภายใต้โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยผู้เข้าร่วมการอบรม มาจากศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนซึ่งอยู่ในกำกับของสำนักงานพระสอนศีลธรรม วิทยาเขต วิทยาลัย ห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการทั้ง ๓๕ แห่ง ทั่วประเทศ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรม ดังนี้

ลำดับ ชื่อ ฉายา วัด จังหวัด ศูนย์อำนวยการ
พระปิยะพันธ์  ปิยรํสี พระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง แพร่ วข.แพร่
พระบุญช่วย  ธีรธมฺโม บ้านปง แพร่ วข.แพร่
พระธงไชย  คมฺภีรธมฺโม หนองบัว แพร่ วข.แพร่
พระปรีชาพนธ์  ฐิตธมฺโม วัดพระเจ้าไม้ช้อ ลำปาง วส.ลำปาง
พระปลัดฐิติยากร  รตนปุตฺโต วัดม่อนสัณฐาน ลำปาง วส.ลำปาง
พระยุทธ  อภิวํโส วัดเปื๋อยเปียง พะเยา วข.พะเยา
พระมหาธัชธรรม์  ธมฺมธีโร หลักสี่ราษฎร์สโมสร สมุทรสาคร วส.พุทธปัญญา
พระมหาสุรศักดิ์  สุรสกฺโก หลักสี่ราษฎร์สโมสร สมุทรสาคร วส.พุทธปัญญา
พระมหากฤษฏิ์ณพัชร  มนกิจฺโจ กระโจมทอง สมุทรสาคร วส.พุทธปัญญา
๑๐ พระมหาสุจินดา  ธมฺมปาโล โรงเข้ สมุทรสาคร วส.พุทธปัญญา
๑๑ พระปริญญา  ปริญฺญาโณ ทุ่งรี นครปฐม วส.พุทธปัญญา
๑๒ พระมหาอิทธิพล  อิทฺธิพลเมธี หนองสพังทอง เลย วส.เลย
๑๓ พระหล่อ  อานฺนโท วัดคลองวัดไร่ พิษณุโลก วส.พุทธชินราช
๑๔ พระกังวล  ธมฺมวโร วัดหนองดู่สามัคคี พิษณุโลก วส.พุทธชินราช
๑๕ พระโกวิท  วิชฺชาฌโร วัดมณีบรรพตวรวิหาร ตาก วส.พุทธชินราช
๑๖ พระณฐพงษ์  สิริวฑฺฒโน วัดโคกพลู ตาก วส.พุทธชินราช
๑๗ พระวิชัย  สุทฺธจิตฺโต วัดราชธานี สุโขทัย วส.พุทธชินราช
๑๘ พระธีระยุทธ  ธีรวฑฺฒโน วัดแม่เทินเหนือ สุโขทัย วส.พุทธชินราช
๑๙ พระวินัย  วรจิตฺโต วัดคลองทรายใต้ พิจิตร วส.พิจิตร
๒๐ พระครูใบฎีกาอุเทน  จนฺทโชโต กระทุ่มราย อ่างทอง ส่วนกลาง
๒๑ พระมหาสมปอง  ธมฺมภาณี คำหยาด อ่างทอง ส่วนกลาง
๒๒ พระมหาสุวัจน์  ธมฺมวาที วัดคำหยาด อ่างทอง ส่วนกลาง
๒๓ พระสมุห์ศุภกฤต  โสภณปญฺโญ วัดท่าโขลงกิตติยาราม อ่างทอง ส่วนกลาง
๒๔ พระวิโมช  วิสุทธิสาโร ถนน อ่างทอง ส่วนกลาง
๒๕ พระสมุห์อภิชัย  อภิชโย วัดท่าอุดม จันทบุรี ส่วนกลาง
๒๖ พระก้าน  สาทโร ใหม่สำราญ(เกาะล้าน) ชลบุรี ส่วนกลาง
๒๗ พระสิงหา  ธรรมโชโต ศิริสุขาราม พระนครศรีอยุธยา ส่วนกลาง
๒๘ พระสิทธิพล  อติพโล กำแพง ชัยนาท ส่วนกลาง
๒๙ พระกันต์  กนฺตวณฺโณ สระใหญ่ ชัยนาท ส่วนกลาง
๓๐ พระอธิการสิทธยศ  ยติกธมฺโม วัดพระงาม พระนครศรีอยุธยา ส่วนกลาง
๓๑ พระอภิชาติ  อภิชาโต วัดมาบโพธิ์ พระนครศรีอยุธยา ส่วนกลาง
๓๒ พระประทีป  ฐิตมโน วัดตาดใต้ สระบุรี ส่วนกลาง
๓๓ พระสุติพันธ์  อตฺถกาโม วัดหนองหัวโพธิ์ สระบุรี ส่วนกลาง
๓๔ พระศิริชัย  ธมฺมรกฺขิโต กก ปทุมธานี ส่วนกลาง
๓๕ พระสุพัน  ปภากโร สวนสำราญ สระบุรี ส่วนกลาง
๓๖ พระภูมิ  ภูมิปาโล แหลม สมุทรปราการ ส่วนกลาง
๓๗ พระพิกุล  สิริจนฺโท ท่าเกษม สระแก้ว ส่วนกลาง
๓๘ พระโกมล  อนุภคฺโท คลองไก่เถื่อน สระแก้ว ส่วนกลาง
๓๙ พระไพโรจน์  สิริวฑฺโฒ วัดขนอนเหนือ พระนครศรีอยุธยา ส่วนกลาง
๔๐ พระสายันห์  สุทฺธิญาโณ กะทิง จันทบุรี ส่วนกลาง
๔๑ พระวัชรพงษ์  อาริโย สะแก ปทุมธานี ส่วนกลาง
๔๒ พระรื่นรมย์  ชาคโร วัดศรีอัมพร สระบุรี ส่วนกลาง
๔๓ พระวัฒนา  ธมฺมธโร วัดโสธรวราราม ฉะเชิงเทรา วส.พุทธโสธร
๔๔ พระชำนิ  คุณสํวโร หินดาษ ฉะเชิงเทรา วส.พุทธโสธร
๔๕ พระสุดมิตร  ขีณมโล หินดาษ ฉะเชิงเทรา วส.พุทธโสธร
๔๖ พระวุฒิชัย  ฐานิสฺสโร แหลมใต้ ฉะเชิงเทรา วส.พุทธโสธร
๔๗ พระฉลาด  สุทฺธญาโณ ช่อแลพระงาม เชียงใหม่ วข.เชียงใหม่

ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น เข้ารายงานตัว ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และส่งแบบรายงานการปฏิบัติการสอน ณ หน่วยงานที่ท่านสังกัดวุฒิบัตรการผ่านการอบรมและบัตรประจำตัวพระสอนศีลธรรมสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.kpmcu.com/newmonk

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

Share:

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

วันปิยมหาราชรำลึก

ผู้บริหาร บุคลากร สำนักงานพระสอนศีลธรรม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

วิถีพุทธ

ประกาศสำนักงานพระสอนศีลธรรม

ประกาศสำนักงานพระสอนศีลธรรม เรื่อง รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโรงเรียนวิธีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๔ รอบเอกสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

Send Us A Message

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรมประจำเดือนพ.ย. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรม
Share the Post:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Scroll to Top
Skip to content