ประกาศผู้ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนพระสอนศีลธรรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนพระสอนศีลธรรม

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

Share the Post:

Related Posts

Scroll to Top