krupra

ประกาศบรรจุพระสอนฯใหม่

ประกาศสำนักงานพระสอนศีลธรรม เรื่อง ผู้ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรม

ในโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่ สำนักงานพระสอนศีลธรรม ได้จัดอบรมหลักสูตรแรกรับให้แก่ผู้สมัครเป็นพระสอนศีลธรรม ภายใต้โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยผู้เข้าร่วมการอบรม มาจากศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนซึ่งอยู่ในกำกับของสำนักงานพระสอนศีลธรรม วิทยาเขต วิทยาลัย ห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการทั้ง ๓๕ แห่ง ทั่วประเทศ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรม ดังนี้

ประกาศ_บรรจุพระสอนฯใหม่_สนง (1) ประกาศ_บรรจุพระสอนฯใหม่_สนง (7) ประกาศ_บรรจุพระสอนฯใหม่_สนง (6) ประกาศ_บรรจุพระสอนฯใหม่_สนง (5) ประกาศ_บรรจุพระสอนฯใหม่_สนง (4) ประกาศ_บรรจุพระสอนฯใหม่_สนง (3) ประกาศ_บรรจุพระสอนฯใหม่_สนง (2)

Scroll to Top
Skip to content