ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง บุคคลผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุม

บุคคลผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุม

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา

เรื่อง บุคคลผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ และมาตรา ๔๓ (๘) แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๔๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรูสภาในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๘ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๘ จึงประกาศให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีไบอนุญาต ประกอบวิชาชีพควบคุม

๑.พระภิกษุที่ทำหน้าที่สอนหรือบริหารสถานศึกษา
๒.ผู้สอนศาสนาที่ทำหน้าที่สอนในสถานศึกษา
๓.ผู้สอนตามโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศ
๔.ข้าราชการตำรวจระเวนชายแดนที่ทำหน้าที่สอนหรือบริหารโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
๕ ข้าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม ผู้ทำหน้าที่สอนหรือบริหารโรงเรียนในสังกัต
กระทรวงกลาโหมที่จัดการศึกษาระตับปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุตมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘
ศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์
ประธานกรรมการคุรุสภา

 

Share the Post:

Related Posts

Scroll to Top