สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนิงโครงการจัดกิจกรรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สำหรับ ผู้บริหาร ครู สถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ ภาคกลาง  วันที่ ๑ ถึง วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ทั้งนี้ พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นองค์ประธานเปิดโครงการ และบรรยายพิเศษเรื่อง “ไตรสิกขากับการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา” และ พระศรีธรรมภาณี, ดร. รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานพระสอนศีลธรรม กล่าวถวายรายงาน พร้อมกับผู้บริหาร เจ้าหน้าทที่ คณาจารย์ บุคลากร และ คณะผู้บริหาร ครู เข้าร่วมโครงการ ร่วมในกิจกรรมฯ

ณ อาคาร ๗๒ ปี พระวิสุทธาธิบดี ห้องปฏิบัติธรรม หอฉันชั้น ๔ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวกิจกรรมสำนักงานพระสอนศีลธรรม


Scroll to Top
Skip to content