คณะกรรมการผู้ประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ

คณะกรรมการผู้ประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุท

คณะกรรมการผู้ประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุท

สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฐมนิเทศ และเตรียมความพร้อมคณะกรรมการผู้ประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ

ณ ห้องประชุมสำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

 

 

Share the Post:

Related Posts

Scroll to Top