krupra

บรรยายธรรมพิเศษเรื่อง “แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ” จากพระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในโครงการกิจกรรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับ ผู้บริหาร ครู สถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ ภาคกลาง

krupra-news (2)

krupra-news (3)

krupra-news (1)

Share:

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Send Us A Message

กิจกรรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

Share the Post:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Scroll to Top
Skip to content