กิจกรรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

บรรยายธรรมพิเศษเรื่อง “แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ” จากพระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในโครงการกิจกรรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับ ผู้บริหาร ครู สถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ ภาคกลาง

krupra-news (2)

krupra-news (3)

krupra-news (1)

Share the Post:

Related Posts

Scroll to Top